PRAVILA NATJECANJA U AMATERSKOJ RADIOGONIOMETRIJI

 

A. UVOD

A1. Ova pravila vrijede i primjenjuju se na državnim, regionalnim, županijskim i klupskim prvenstvima u amaterskoj radiogoniometriji (u daljnjem tekstu: ARG), organiziranim od klubova Hrvatskoga radioamaterskog saveza (u daljnjem tekstu: HRS).

A2. ARG je sport u kojemu natjecatelji samostalno i neovisno jedan o drugome, isključivo pješke ili trčeći, rabeći prijamnik za amatersku radiogoniometriju (u daljnjem tekstu: ARG prijamnik), biraju svoje vlastite smjerove i putove u traganju za odašiljačima koji su skriveni na području na kojemu se odvija natjecanje. Ukoliko se utvrdi da je natjecatelj primio bilo kakvu pomoć od drugog natjecatelja ili od drugih osoba isti natjecatelj će biti diskvalificiran.

A2.1 Na ARG natjecanju se provjeravaju tehničke, trkačke i orijentacijske sposobnosti natjecatelja. Za rezultat su odlučujuće tehničke vještine i sposobnost koncentracije.

A2.2 Zadani tehničko-orijentacijski zadaci moraju biti rješivi uporabom standardnog ARG prijamnika.

A2.3 Kod organiziranja ARG natjecanja i tumačenja ovih pravila moraju se poštivati načela sportske pravde i fair-playa.

 

B. ORGANIZACIJA I REGULATIVA

B1. SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA

B1.1. Natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji izvode se u organizaciji neke od radioamaterskih udruga u Hrvatskoj.

B1.2. Organizacijski odbor, u skladu s ovim pravilima, određuje broj natjecatelja u pojedinim kategorijama, kao i to jesu li u konkurenciji ili izvan nje.

B1.3. Sva natjecanja su otvorenog tipa i mogu sudjelovati pojedinci i ekipe - radioamaterskih i drugih udruga koji imaju znanje, opremu i vještinu za ARG natjecanje.

Može se uvesti kotizacija u visini troškova za svakog natjecatelja.

B1.4 Svaka ekipa sastoji se od neograničenog broja natjecatelja u svakoj kategoriji za oba natjecanja (3,5MHz i 144 MHz), ako u skladu s točkom B1.2 ovih Pravila nije drugačije određeno. Sastav ekipe određuje se kako slijedi:

1.Ž14 – djevojčice koje u godini u kojoj se natjecanje održava navršava 14 godina i mlađe

2.M14 – dječaci koji u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 14 godina i mlađi

3.Ž16 -djevojčice koje u godini u kojoj se natjecanje održava navršava 16 godina i mlađe

4.M16 – dječaci koji u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 16 godina i mlađi

5. Ž19 - djevojke koje u godini u kojoj se natjecanje održava navršava 19 godina i mlađe

6. M19 – mladići koji u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 19 godina i mlađi

7. Ž21 – žene bez obzira na godine

8. M21 – muškarci bez obzira na godine starosti

9. Ž35 - žene koje u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 35 i starije

10. M40 - muškarci koji u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 40 godina i stariji

11. Ž50 - žene koje u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 50 i starije

12. M50 - muškarci koji u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 50 godina i stariji

13.Ž60 – žene koje u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 60 godina i starije

14. M60 - muškarci koji u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 60 godina i stariji

15.M70 – muškarci koji u godini u kojoj se natjecanje održava navršavaju 70 godina stariji

B1.4a:

U slučaju malog broja prijavljenih natjecatelja u kategorijama organizator može objediniti kategorije natjecatelja po načelu:

1. kadeti - natjecatelji kategorija M14 i Ž14 (ostala pravila poput broja odašiljača i duljine staza prema mjerama za M14)

2. juniori - natjecatelji kategorija M16 i M19 (vrijede mjere za M19)

3. juniorke - natjecateljice kategorija Ž16 i Ž19 (vrijede mjere za Ž19)

4. seniori - natjecatelji kategorije M21  (vrijede mjere za M21)

5. seniorke - natjecateljice kategorije Ž21  (vrijede mjere za Ž21)

6. stariji seniori - natjecatelji kategorija M40 i M50 (vrijede mjere za M40)

7. starije seniorke - natjecateljice kategorija Ž35 i Ž50 (vrijede mjere za Ž35)

8. veterani - natjecatelji kategorija M60 i M70 (vrijede mjere za M60)

9. veteranke - natjecateljice kategorije Ž60 (vrijede mjere za Ž60)

 

Tada se bodovanje za ekipu računa prema aktualnoj podjeli kategorija, a za reprezentaciju računa na osnovi stvarne starosne kategorije natjecatelja.

B1.4b U dogovoru sa žirijem i vođama ekipa organizator može i drugačije objediniti srodne kategorije natjecatelja u slučaju da u pojedinoj kategoriji ima manje od 3 prijavljena natjecatelja. Tada se bodovanje za ekipu i reprezentaciju računa na osnovi stvarne starosne kategorije natjecatelja.

B1.5. Najkasnije 30 dana prije početka natjecanja organizator šalje natjecateljima sljedeće informacije:

a) cjelovit program u kojemu su navedena vremena i lokacije svih natjecanja

b) informacije o smještaju i prehrani natjecatelja zajedno sa svim detaljima

c) informacije o mogućnostima dolaska na natjecanje,

d) sljedeće tehničke informacije:

- točne frekvencije i izlazne snage odašiljača i farova na oba opseg

- opis antena za 144 MHz (vrsta, dobitak, visina iznad tla)

- opis antena za 3,5 MHz (duljina, način uzemljenja)

- prosječnu nadmorsku visinu na području na kojemu se odvija natjecanje ako je ona veća od 1000 metara

- vrstu terena u natjecateljskom području

e) sve ostale važne informacije.

B1.6. Da bi se natjecanje smatralo prvenstvom Hrvatske, na njemu moraju sudjelovati, zajedno s organizatorom, najmanje 4 udruge – kluba iz Hrvatske.

B1.7. Na prvenstvu Hrvatske organizira se i natjecanje za slijepe radioamatere (prema posebnim pravilima koja su dodatak ovih pravila) kao sastavni dio istog.

.Za slijepe natjecatelje organizira se natjecanje na 3,5 MHz, koje se u pravilu održava prvog natjecateljskog dana u poslijepodnevnim satima, s tim da Organizacijski odbor može odlučiti drugačije.

 

B2. ŽIRI

B2.1 Žiri na natjecanju u ARG-u sastoji se od sljedećih članova:

a) predsjedavajući žirija

c) sudac na startu

d) sudac na cilju

e) suci kod skrivenih odašiljača.

Ako organizacijski i tehnički uvjeti to dozvoljavaju , suci kod skrivenih odašiljača nisu potrebni.

B2.2 Predsjedavajući žirija na Prvenstvu Hrvatske u ARG-u mora biti član Radne grupe za ARG, nacionalni ili međunarodni ARG sudac kojega odredi Radna grupa za ARG. Suce na startu, cilju i kod skrivenih odašiljača imenuje Organizacijski odbor Državnoga prvenstva.

B2.3. Imena sudaca žirija određuju se i objavljuju prije početka natjecanja.

B2.4. Na kraju svakoga natjecanja žiri se sastaje da raspravi i potvrdi rezultate.

B2.5. U slučaju spora odluka se donosi glasovanjem. U slučaju jednakoga broja glasova "za" i "protiv", odlučujući glas imat će predsjedavajući žirija.

B2.6. Za vrijeme svih natjecanja svi članovi žirija imaju na sebi jasno vidljive oznake s natpisom "ŽIRI".

B2.7. Odluke žirija su konačne i ne mogu se osporavati.

B.2.8. Primjena ovih pravila preporučuje se na svim natjecanjima. Pravila se obavezno primjenjuju na natjecanjima koja se boduju za reprezentaciju Hrvatske.

 

C. TEHNIČKI UVJETI

C1. OPĆI UVJETI

C1.1 Državno prvenstvo u ARG-u održavaju se na dva amaterska opsega i to na 3,5 MHz i na 144 MHz. Odvojena natjecanja održavaju se na oba opsega u različite dane.Ukoliko nađe za shodno, organizator može održati istovremena natjecanja na dva opsega na istom terenu za različite kategorije natjecatelja. U ovom slučaju jedan opseg koristi zaŽ14/16 I ŽM14/16a drugi za ostale kategorije.

C1.2 Svaki natjecatelj može sudjelovati na natjecanjima i na 3,5 MHz i na 144 MHz ili na samo jednom opsegu.

C1.3 Na području startai tijekom cijelog natjecanjanatjecateljima nije dopušteno korištenje bilo kakvihkomunikacijskih uređaja (mobilni telefon, GPS sa Bluetooth komunikacijom i slično) kao i GPS uređaja sa gegrafskim kartama. U traženju skrivenih odašiljača, strogo je zabranjeno drugoj osobi davati pomoć ili primati bilo kakvu pomoć od drugih osoba, uključujući i ostale natjecatelje. Strogo je zabranjeno koristiti se bilo kojom vrstom prijevoza. Kazna za kršenje ovih odredbi je diskvalifikacija.

C1.4 Natjecatelji ne smiju prouzročiti nikakvu štetu na vlasništvu drugih osoba.

C1.5 Natjecatelji sudjeluju na svim natjecanjima na svoju vlastitu odgovornost.

C1.6 U slučaju grmljavine predsjedavajući žirija ovlašten je odmah prekinuti natjecanje.

 

C2. TEHNIČKI UVJETI

C2.1 Područje na kojemu se natjecanje održava treba biti uglavnom pošumljeno. Visinske razlike na terenu ne smiju biti veće od 200 metara, odnosno 100 metara za kategorijeŽ14/16 I ŽM14/16. Organizator bi trebao biti razborit u biranju terena, uzimajući u obzir sve moguće opasnosti po zdravlje natjecatelja, kao i objekte koji bi mogli otežavati radiogoniometriranje (npr. treba izbjegavati željezničke pruge, auto-ceste, visokonaponske vodove, vodene tokove, oštre i strme litice, divlje životinje, telefonske i niskonaponske vodove). Za prvenstvo Hrvatske ne smije se koristiti teren koji je u protekla 24 mjeseca korišten za ARG natjecanje.

C2.2. Područje na kojemu se natjecanje održava i razmještaj skrivenih odašiljača ne smiju biti unaprijed poznati natjecateljima, uključujući tu i natjecatelje iz ekipe organizatora. Izbor područja za natjecanje i razmještaj odašiljača obavlja predsjedavajući Natjecateljske komisije .

C2.3. Odašiljači trebaju biti razmješteni tako da njihova međusobna udaljenost ne bude manja od 400 metara. Odašiljači TX1-TX5 najbliži startu mora biti udaljen od starta najmanje 750 metara, a najbliži cilju najmanje 400m.Cilj može biti unutar 750 metara od starta. Ukupna udaljenost između starta i cilja, uzimajući u obzir udaljenost između odašiljača, treba biti između TRI do PET kilometara za kategoriju Ž15, ČETIRI do ŠEST kilometra za kategoriju M15, a PET i DESET kilometara za ostale kategorije.

Ako je moguće odašiljači su bez posade. Kod samog odašiljača ne smije biti posada.a eventualna posada i sudac trebaju biti dobro skriveni na odgovarajućoj udaljenosti od samog odašiljača s tim da mogu vidjeti natjecatelje kod registracijskog uređaja..

C2.4. Na udaljenosti ne većoj od DVA metra od svakog odašiljača treba biti postavljena trostrana prizma načinjena od kartona, plastike, platna ili sličnog materijala veličine 30X30 cm, te obojena CRVENOM (narančastom) i BIJELOM bojom koje se spajaju po dijagonali.Visina postavljanja prizme je 30-60 cm od donjeg ruba prizme do tla. Uz prizmu se treba nalaziti i odgovarajući registracijski uređaj. Prizme moraju imati brojčane oznake odgovarajućeg odašiljača i oznaku opsega na kojem odašiljač emitira.

C2.5. Na svakom opsegu (tj. 3,5MHz i 144 MHz) emitira PET skrivenih odašiljača u sljedećim vremenskim razmacima:

U prvoj minuti odašiljač br. 1 odašilje Morseovim kodom signale MOE.

U drugoj minuti odašiljač br. 2 odašilje Morseovim kodom signale MOI.

U trećoj minuti odašiljač br. 3. odašilje Morseovim kodom signale MOS.

U četvrtoj minuti odašiljač br. 4 signale odašilje Morseovim kodom MOH.

U petoj minuti odašiljač br. 5 signale odašilje Morseovim kodom MO5.

Ovaj ciklus ponavlja se nakon pete minute tako da u šestoj minuti ponovno odašilje odašiljač br. 1 itd.

Šesti odašiljač koji služi kao radiofar postavljen je na ulazu u ciljni koridor, neprekidno odašilje Morseovim kodom signale MO, na frekvenciji koja se razlikuje od ostalih predajnika, također je obilježen trostranom prizmom i registracijskim uređajem, te se pronalazak istog mora ovjeriti iregistrirati kao 6. predajnik.

Odašiljači na 3,5 MHz koriste vrstu emisije A1A. Odašiljači na 144 MHz koriste vrstu emisije A2A. Brzina odašiljanja Morseovih znakova je između 8 i 12 riječi u minuti.

C2.6. Svi odašiljači na 3,5 MHz rade u frekvencijskom opsegu između 3510 i 3600 kHz. Svi odašiljači na 144 MHz rade u skladu s IARU regionalnim planom za taj opseg. Svi odašiljači osim šestoga (radiofar) rade na istoj frekvenciji. Far radi na frekvenciji koja je značajno različita od frekvencije ostalih pet odašiljača. Stabilnost frekvencije je 0,05 posto ili bolja.

Izlazna snaga odašiljača na 3,5 MHz je između 3 i 5 W.

Odašiljači za 144 MHz imaju efektivnu izračenu snagu (ERP) ne manju od 0,25 W i ne veću od 1,5 W, mjerenu s točnošću od 1,5 dB te stupanj modulacije ne manji od 60 posto i ne veći od 90 posto, mjeren s točnošću od 5 posto. Svi odašiljači koji rade u istom natjecanju imaju istu efektivnu izračenu snagu s razlikom ne većom od 3 dB i stupanj modulacije koji se ne razlikuje za više od 10 posto od jednoga do drugog odašiljača, moduliranih vrstom emisije A2A.

Odašiljači se uključuju i odašilju signale potpuno automatski, tj. bez pomoći operatora. Preporučuje da se uz svaki odašiljač osigura još po jedan rezervni odašiljač, koji se može koristiti odmah u slučaju otkazivanja glavnog odašiljača. Ukoliko za vrijeme natjecanja odašiljač ne radi više od 3 periode (15 min) natjecanje će se proglasiti neregularnim.

Ako se zbog neregularnosti u sezoni ne mogu zbrojiti 3 natjecanja na 3,5MHz i 3 natjecanja na 144MHz, mora se organizirati dodatno natjecanje na potrebnoj frekvenciji.

Ako se svi odašiljači periodično uključuju pomoću satnoga mehanizma, razlika između odašiljačkih perioda ne smije biti veća od PET SEKUNDI.

Antene priključene na svaki odašiljač moraju zračiti horizontalno u svim smjerovima. Na opsegu 3,5 MHz rabi se vertikalna, a na opsegu 144 MHz horizontalna polarizacija.

C2.7. Po dolasku na startni prostor, natjecatelji i ostali odlažu radiogoniometre na mjesto koje odredi organizator..

C2.8. Odašiljanje započinje kada su svi ARG prijamnici odloženi na startu. Emitiranje svih odašiljača osim fara prestaje nakon isteka vremena trajanja natjecanja zadnje startne grupe. Far nastavlja s odašiljanjem sve dok se svi natjecatelji ne vrate. U svrhu regularnosti, na startu organizator kontrolira odašiljanje svih odašiljača i radiofara, ( eventualno snima rad istih)

C2.9. Odašiljanje i čujnost svih odašiljača provjerava se na startu prije svakog natjecanja pomoću prijamnika s neusmjerenom antenom. Signali svih skrivenih odašiljača i fara trebaju biti čujni kontrolnim prijemnikom na startu.

C2.10. Na oglasnoj ploči na startu za svako natjecanje trebaju biti jasno prikazane ove obavijesti:

a) vrijeme trajanja natjecanja

b) frekvencije odašiljača

c) tumač simbola na zemljovidu (ako se koristi orijentacijski zemljovid)

d) startna lista koja pokazuje startno vrijeme svakog natjecatelja

e) uzorak prizme i registracijskog uređaja.

C.2.11. Vrijeme trajanja natjecanja ovisi o težini terena na kojemu se natjecanje održava, ali u svakom slučaju mora biti između 100 i 140 MINUTA.

C2.12. Na područje na kojemu se odvija natjecanje, za vrijeme natjecanja, mogu ulaziti samo natjecatelji i ovlaštene službene osobe. Za one čije dužnosti to zahtijevaju (novinari, navijači), označeno je posebno mjesto za okupljanje.

C2.13. Organizator je dužan osigurati sustav radijskih veza između starta, cilja i sudaca kod skrivenih odašiljača. Ove veze ne smiju uzrokovati nikakve smetnje ARG prijamnicima natjecatelja.

C2.14. Mjerenje vremena točnosti JEDNE SEKUNDE ili bolje obavlja se pomoću mehaničkih ili elektroničkih satova na cilju. Svaki natjecatelj ima pravo provjeriti vrijeme zabilježeno na cilju i usporediti s onim koje je sam zabilježio.

C2.15. Organizator mora osigurati vozilo i vozača za prijevoz eventualno ozljeđenih natjecatelja do najbliže stanice za hitnu medicinsku pomoć.

C2.16. Za vrijeme natjecanja i 24 sata prije početka natjecanja natjecatelji ne smiju uzimati nikakva stimulativna sredstva u svrhu povećanja natjecateljskih sposobnosti. Žiri ima pravo organizirati selektivne medicinske provjere prije svakog natjecanja po metodi slučajnog uzorka.

C2.17. Organizator ima odgovornost i obvezu osigurati da svi odašiljači koji se rabe odgovaraju Zakonu o telekomunikacijama u smislu korištenja identifikacijskih oznaka i korištenja od strane isključivo ovlaštenih amaterskih radiooperatora.

 

C3. ODREĐIVANJE STARTNE LISTE

C3.1.Organizacijski odbor odlučuje je li start pojedinačan ili u grupi. Start natjecatelja iz iste ekipe ili istoga kluba u istoj grupi nije dopušten. U jednoj startnoj grupi može biti samo po jedan natjecatelj iz iste kategorije.

O načinu određivanja redoslijeda startanja natjecatelja, odlučuje Organizacijski odbor, a preporuča se odabir slučajnim redom.

Startna lista objavljuje se najmanje JEDAN sat prije starta.

C3.2. U slučaju da postoji nejednak broj natjecatelja u svakoj kategoriji, startne grupe mogu biti sastavljene od jednoga, dva, tri, četiri, ili pet natjecatelja.

 

 

C4. PLASMAN

C4.1. Pojedinačni plasman se određuje za svaki opseg i za svaku kategoriju. Na višednevnim natjecanjima može se odrediti i generalni plasman zbrajanjem rezultata na oba opsega.

Rangiranje ekipa ( klubova) se provodi samo ako u natjecanju sudjeluju barem TRI ekipe u pojedinoj kategoriji.

C4.2. Plasman pojedinoga natjecatelja u svakoj kategoriji ovisit će o vremenu u kojem natjecatelj završi natjecanje. Najbolje se plasiraju natjecatelji koji za pronalaženje skrivenih odašiljača potroše najmanje vremena. Prvo se rangiraju natjecatelji koji pronađu sve odašiljače i far, a potom oni koji pronađu jedan manje itd. Natjecatelji koji ne pronađu niti jedan skriveni odašiljač ili prekorače vrijeme natjecanja neće biti rangirani.

C4.3.Ekipni plasman određuje se zbrajanjem pojedinačnih rezultata svih natjecatelja pojedinog kluba(ekipe) na način, da se za osvojeno prvo mjesto u kategoriji dobiva 13 bodova, za drugo 9 bodova, treće 5 bodova, četvrto 3 boda i peto 1 bod.

Na dvodnevnim natjecanjima se za ekipni plasman zbrajaju pojedinačni rezultati iz oba natjecanja.

C4.4. U slučaju da dva ili više pojedinačnih natjecatelja ili ekipa imaju isti rezultat, oni u plasmanu dijele isto osvojeno mjesto.

C4.5. Natjecatelji koji osvoje prva mjesta u svojim kategorijama na Prvenstvu Hrvatske u ARG-u osvojit će titulu prvaka Hrvatske, te će također primiti nagrade i diplome.

C4.6. Ekipe koje osvoje prva mjesta u svojim kategorijama osvojit će, ovisno o vrsti natjecanja, titulu ekipnoga prvaka Hrvatske, te će također primiti nagrade i diplome.

C4.7. Organizator može svim natjecateljima dodijeliti diplome za sudjelovanje.

C4.8. Natjecatelji mogu također dobiti dodatne nagrade i/ili suvenire od organizatora ili drugih donatora.

 

 

C5. PRIGOVORI

C5.1. Sve prigovore u vezi natjecateljskih rezultata podnose voditelji ekipa predsjedavajućemu žirija u pisanom obliku. Prigovori se podnose u roku od 30 minuta nakon objavljivanja neslužbenih rezultata natjecanja. Žiri mora prigovor ili prigovore razmotriti, donijeti odluku i objaviti je natjecateljima istoga dana.

 

 

D. PRAVILA ZA NATJECATELJE

D1. OPREMA NATJECATELJA

D1.1. Svaki natjecatelj (-ica) dolazi na natjecanje sa svojom vlastitom opremom koja se sastoji od:

a) jednog ili više ARG prijamnika

b) odgovarajuće antene ili antena

c) odgovarajuće baterije ili baterija

d) odgovarajuće slušalice ili slušalica

e) kompasa

f) sata ili zaporne ure

g) pribora za crtanje.

Svaki natjecatelj (-ica) mora također imati i dokument za osobnu identifikaciju iz kojega se vidi njegov (njezin) datum rođenja. Za natjecatelje mlađe od16godina dovoljna je i zdravstvenaiskaznica.

D1.2. Natjecatelji mogu koristiti ARG prijamnike i antene prema vlastitom izboru. Ipak, zabranjena je uporaba prijamnika koji emitiraju smetnje na 3,5 i/ili 144 MHz. Nije dopuštena uporaba prijamnika koji proizvodi čujne smetnje na 3,5 i/ili 144 MHz na udaljenosti od DESET metara ili većoj od samoga prijamnika ili njegove antene. Žiri ima pravo zahtijevati testiranje bilo kojeg i bilo čijeg prijamnika prije njegove uporabe u natjecanju.

D1.3. Organizator natjecanja mora svakom natjecatelju dodijeliti sljedeće:

a) registrator - koji će se rabiti za registraciju pronalaska odašiljača i fara,te kao identifikacijska kartica tijekom cijeloga natjecanja

b) zemljovid natjecateljskog područja.

c) startni broj - koji mora biti pričvršćen na prsnoj i leđnoj strani odjeće natjecatelja.

Radna grupa za ARG preporučuje uporabu IOF orijentacijskoga zemljovida razmjera najmanje 1:10 000 ili 15 000, odnosno topografskoga zemljovida u boji istog razmjera. Na zemljovidu trebaju biti točno označeni start, radiofar na početku ciljnog koridorai ciljni koridor. Ako nije drukčije određeno, područje koje pokriva zemljovid smatrat će se područjem na kojemu se odvija natjecanje.

 

D2. NAČIN NATJECANJA

D2.1. Po dolasku na područje na kojemu se odvija natjecanje, svi natjecatelji moraju odložiti svoje prijamnike na mjesto koje im pokaže sudac. Rezervni prijamnici i pribor, jasno označeni kao vlasništvo pojedine ekipe ili natjecatelja, odlažu se na označeno mjesto malo iza startne linije, uz startni koridor. Skriveni odašiljači ne smiju odašiljati sve dok se ne odlože svi prijamnici. Svi natjecatelji potom moraju otići u ograđeni prostor za natjecatelje iz kojih izlaze tek na poziv startnog sudca.

Natjecatelji u tom prostoru ne smiju posjedovati nikakve komunikacijsko-prijemne uređaje.

Ukoliko natjecatelj nije odložio prijemnik na vrijeme ili mu se nađe komunikacijsko -prijemni uređaj bit će diskvalificiran i upućen na cilj tj udaljen s natjecateljskog prostora.

D2.2. Natjecatelji dobivaju svoje prijamnike, zemljovid i registrator DESET minuta prije starta.

D2.3. Natjecatelji počinju s traženjem skrivenih odašiljača u grupama od najviše PET natjecatelja po jednom startnom koridoru.. Svaka grupa starta u intervalu od PET MINUTA, u trenutku kada započinje odašiljati ODAŠILJAČ BROJ 1.

D2.4. Svaka grupa sastoji se od najviše jednog pripadnika različitih kategorija i različitih ekipa (klubova).

D2.5. Organizator će pripremiti jedan ili dva startna koridora. Svaki startni koridor mora biti dugačak između 50 i 250 METARA. Završetak svakoga koridora ne smije se vidjeti s početka istoga ili s bilo kojega dijela drugoga koridora. Ako se pripreme dva startna koridora organizator će odlučiti koji koridor će se koristiti pa pojedinu kategoriju..

D2.6. Nakon što je dan startni signal, natjecatelji smiju uključiti svoje prijamnike i krenuti prema kraju startnoga koridora. Kada natjecatelj (-ica) dođe do kraja koridora, započinje s traženjem skrivenih odašiljača. Natjecatelji se ne smiju zaustavljati u startnom koridoru.

D2.7. Ako natjecatelj (-ica) otkrije na svojemu prijamniku kvar, smije se vratiti u okviru svojega natjecateljskog vremena na start van startnog koridora i preuzeti od suca svoj rezervni prijamnik ili pribor. Strogo je zabranjeno davati ili primati bilo kakvu pomoć od bilo koje osobe osim od sudaca.

Ako natjecatelj pređe startnu liniju smatrat će se da je odustao i diskvalificirati ga za to natjecanje.

D2.8. Odašiljači se traže kako slijedi:

- kategorija Ž14 traži tri do četiri odašiljača koje odredi predsjedavajući žirija

- kategorija M14 traži tri do pet odašiljača koje odredi predsjedavajući žirija

- kategorija Ž16 traži tri do četiri odašiljača koje odredi predsjedavajući žirija

- kategorija M16 traži tri do pet odašiljača koje odredi predsjedavajući žirija

- kategorija Ž19 ne traži odašiljač broj 2 (MOI)

- kategorija M19 ne traže odašiljač broj 3 (MOS)

- kategorija Ž21 na traži odašiljač broj 4 (MOH)  ili traže sve odašiljače

- kategorija M21 traže sve odašiljače

- kategorija Ž35 ne traži odašiljač broj 1 (MOE)

- kategorija M40 na traži odašiljač broj 5 (MO5)  ili traže sve odašiljače

- kategorija Ž50 ne traži odašiljač koji odredi predsjedavajući žirija

- kategorija M50 ne traži odašiljač broj 2 (MOI)

- kategorija M60 ne traži 2 (dva)odašiljača koji odredi predsjedavajući žirija.

- kategorija Ž60 traži 2 (dva) odašiljača koja odredi predsjedavajući žirija

 

-kategorija M70 ne traži 2 (dva)odašiljača koji odredi predsjedavajući žirija

O redoslijedu traženja i pronalaženja odašiljača natjecatelji odlučuju sami.

D2.9. Pronalaženje svakoga skrivenog odašiljača i fara mora biti zabilježeno na registratoru natjecatelja pomoću registracijske naprave koja je pričvršćena uz prizmu . U slučaju istovremenog natjecanja na obje frekvencije naročito treba paziti koje registracijske naprave se koriste. Važeća je samo ona koja se koristi na pojedinom opsegu i koja je na etalonskom primjerku otisnuta. Ostale se neće uvažavati.

D2.10. Nakon što je pronašao sve skrivene odašiljače koje je trebao pronaći, natjecatelj (-ica) trči do cilja koristeći se kartom i signalima radiofara. Radiofar mora biti pronađen i njegovo pronalaženje mora biti ubilježeno na registratoru.

D2.11. Kada stigne do radiofara, natjecatelj mora proći kroz ciljni koridor duljine od 50 do 100 METARA. Vrijeme dolaska na cilj svakoga natjecatelja mjeri se na ciljnoj liniji koja se nalazi na kraju koridora i to izmjereno vrijeme mora biti odmah dostupno natjecatelju. Na cilj natjecatelj mora donijeti startne brojeve i registrator a nakon prelaska ciljne linije, natjecatelj (-ica) mora iste predati sucu . U slučaju gubitka registratira ili startnog broja, natjecatelj će biti diskvalificiran. Startni i ciljni koridor moraju biti označeni na odgovarajući način.

 

E. ZAVRŠNE ODREDBE

E1. Tumačenje ovih pravila u nadležnosti je povjerenstva za ARG HRS-a.

E2. Odredbe ovih pravila usklađene su s Pravilima I. regiona IARU-a – "RULES FOR CHAMPIONSHIPS IN AMATEUR RADIO DIRECTION FINDING" PartA- Organization, Part B- competition, version2,9/2011

E3. Ova pravila prihvatio je Izvršni odbor HRS-a na sjednici održanoj 01.01.2014. godine i počinju se primjenjivati prihvaćanjem, te će iste biti objavljene u glasilima HRS-a.